lundi 31 août 2015     Suivre la vie du site  
Tiddukla IMEDYAZEN
 Win yebγan tamaziγt, ad yissin tira-s
    Accueil du site » TASEKLA » Nuja n Teryel

Seg " Tacemlit " - tiẓrigin Baghdadi - 2008

Nuja n Teryel

Yura-tt Hamid Oubagha - meɣres 2004 - Tiwlafin n Ali MOULAY

samedi 27 août 2011

Tamacahut n Nuja, llan wid ay as-isawalen " Lunǧa ", tettwassen deg Tmazɣa akk. Maca deg yal tamnaḍt amek ay tt-id-ssawalen. Ta d tamacahut n Nuja n Teryel ay yura Hamid Oubagha, deg wedlis " Tacemlit ".

... dɣa tuɣal-d Nuja am wakken tella : am wayyur n yigenni ! Yella deg wawal : Nuja u Teryel. Azekka-nni, at wexxam, ay iwalan, wehmen. Ma d medden, ur tt-nwala ara, ugin ad amnen : nnan-as kan d taklit kan i yuɣ. Uɣalen kkren-d watmaten-is, s tismin, mkul wa anta ay yebɣa ad tt-yaɣ. Yiwen yenna-as i baba-s : « Ula d nekk ad aɣeɣ taklit ». Wis sin : « ihi nekk, a baba, ad aɣeɣ taqjunt ! ». Wayeḍ yini-as : « nekk ad aɣeɣ tamqerqurt »... Yenna-asen baba-tsen : -A tarwa xzut cciṭan ! gma-twen d Nuja n Teryel ay yuɣ macci d taklit. Iɛetteb fell-as, yelḥa deg yidurar ed tẓegwa armi qrib t-tecci Teryel. Ula ay ken-yawin ! ...


Macahu ! Ad telhu ! Ad tt-yeg Ṛebbi amzun d asaru !

Yella yiwen sselṭan, sselṭan ala Ṛebbi ! yesɛa sebɛa warraw-is. Yiwen deg-sen isemma-as Yusef. Ihi, ttagaden, seḥbibiren-fella-s. Ttaken-as taḥbult ur nesɛi imassen ed tɛembubt ur nesɛi iɣsan. Armi d ass-n deg wussan n Ṛebbi, qqimen yeɛdawen n baba-s la heddṛen deg tejmaɛt, nnan-as : « flan yesɛa aqcic ifaz, yerna ur d-iteffeɣ ɣer beṛṛa ». Tenṭeq ɣer-sen Sstut, tenna-asen : -Ma tebɣam, ad awen-t-id ssiseɣ. Nnan-as : -iiih ! mer ad aɣ-t-id-tessiseḍ, ad am-nefk tacacit n wedrim. Tenna-asen : -ihi yirbeḥ. Tekker tṛuḥ ɣur-s. Mi tewweḍ, tenna-as i yemma-s : -A yelli ɛzizi, tesɛiḍ aqcic isem-is Yusef, yella deg wawal, armi d deqqal : Ur t-neẓri ur t-nessin. Tinna tettnawal askaf, tessenɛet-as-t anda yella. Tuli sakin Sstut ɣur Yusef, tenna-as : -Ahbuh a Yusef a mmi ! mer ay k-iḥemmel baba-k, ay k-tḥemmel yemma-k, ur ak-ttafken ara taḥbult ur nesɛi imassen ed tɛembubt ur nesɛi iɣsan : ad yeḥzen win ur necci adif n tɛembubin ed teḥbult n weɣrum s yiqecran-is. Yenna-as : -Ihi amek ? Tenna-as : Ini-as i yemma-k ed baba-k !

Mi tṛuḥ Sstut, yeddem Yusef iṣubb-d ɣer yemma-s, yaf-itt-in la tmessel askaf, ttekkes-d ticuftin. Iḍegger taqeccaḍt n ukebri yesteɛmel d aḥucciw yini-as i yemma-s : « ha-t-an a yemma uḥucciw yeɣli-n ». Mi temmeɣ ad t-id-tekkes : yebbeẓ-as afus-is s askaf yerɣan, yarez-as-t deg-in. Nettat tsuɣ, netta yeqqar-as : -Ɛahdeɣ Ṛebbi, ma kkseɣ-d afus-im seg-in siwa ma tɛuhdeḍ-iyi ar d iyi-d-tefkem kemm ed baba kra ad awen-iniɣ. Tenna-as : -Kkes-iyi-n kan seg tmes , ɛahdeɣ-k s Ṛebbi ar kra tebɣiḍ ad ak-t-nexdem nekk ed baba-k . Yenna-as : -Ihi ad iyi-tefkem taḥbult s yiqecran-is ad iyi-ternum taɛembubt s yeɣsan-is. Tenna-as : -Yirbeḥ. Armi d tameddit, tizi n yimensi, tseras-as-d yemma-s taḥbult s yiqecran-is terna-as taɛembubt s yeɣsan-is. Yecca-tent. Isumm-d adif i yellan deg tɛembubt. Icar sakin iɣes ɣer ṭṭaq, iḥuz jjaj-is, yeddegdeg. Iḍal-d seg ṭṭaq, iwala ddunnit beṛṛa amek i la tzehher teɛmeṛ : wa yettali wa yettṣubbu. Yenṭeq ɣer yemma-s yenna-as : -Yyah ! ziɣ akk-a ay tella ddunnit ! kenwi tkemnem-iyi deg wexxam ! Yuɣal ɣer baba-s yenna-as : -Ad iyi-tefkem tagmert ad ṛuḥeɣ ad ffɣeɣ. Yuɣ-as awal baba-as. Seg wakken yejhed, aɛawdiw ay ɣef yuli ad qesfen yiḍarren-is. Armi d wis sebɛa. Iṛuḥ baba-s s amɣar azemni, yeḥka-as : -A baba amɣar, tekcem-d ɣur-i Sstut, tɣerreq-iyi ! Yenna-as wemɣar azemni : -amek a mmi ? Yeḥka-as tadyant yeḍran yid-s, yuɣal ay segra-as-d : -tura, mmi-a la yeqqar awi-d aɛawdiw, win ay ɣef yuli ad t-yerẓ armi tṛuḥ tekfa tejlibt n yiɛawdiawen-iw. Tura amek ara xedmeɣ yid-s ? Yenna-as wemɣar azemni : -Ddem-as-d ameḍɛafu-nni akk deg-sen yellan d tizzya-s, efk-as-t d win.

Yuɣal-d s axxam yexdem akken, yenna-as i Yusef : -ṛuḥ a mmi, ha-t-an uɛawdiw ay ak-ilaqen, d tizzya-ik ahat wa ur t-yettaɣ wara. Yuli Yusef aɛawdiw-nni, ad as-tiniḍ msefhamen, akken ay t-yerkeb yenceɛ yes-s, kkan tawwurt. Ileḥḥu deg temdint, aɛawdiw yettṛabaɛ, aqcic yezzeɣzeɣ2 : yekker-asen akk i medden s teɣrit : wa yerẓa-t wa yesɛab-it, wa yerẓa-t wa yesɛab-it, wa yerẓa-t wa yesɛab-it… Armi uɣalen nnejmaɛen yelmeẓyen deg tejmaɛt, nnan-as : -Win ara d aɣ-yenfun Yusef seg taddart, ad t-neɣnu ma yeɣna-t Ṛebbi. Teflali-d Sstut, tini-asen : -D nekk ara t-yenfun ma tefkam-iyi tacacit n wedrim. Nnan-as : -ṛuḥ kan ihi, mi t-neẓra yenfa seg taddart, ad am-tt-nefk. Teddem, tgubeṛ-it, tqusem-as ɣer tala mi iṛuḥ ad yessew aɛawdiw-is. Yaf-itt-in tessendi tayeddidt n uɣerda s amizab ad tt-teccaṛ. Yekker izuff-itt-id seg-in i wakken ad isew uɛawdiw-is. Tenṭeq ɣur-s tenna-as : -ṛuḥ a nnger-ik, a tuqqad-ik, macci ɣur-i ara d-tḥeṛceḍ, ad tesserwateḍ arrac a aḥeqqar… ma tekkateḍ uzzal dɣa d tidet, aweḍ ɣer Nuja u Teryal, ma ulac seras-iman-ik. Yenna-as : -Mel-iyi-tt kan anida tella ! Tenna-as : -A mmi ur kucfeɣ ara, ṭṭef iberdan-ik ɣer teẓgi, nadi, nadi, nadi… ad tuɣaleḍ ad tt-tafeḍ. Yessew aɛawdiw-is, yeṭṭef iberdan-is ɣer teẓgi n lewḥuc. Mi ifel i teẓgi, iteddu yesteqsay, armi yufa wid ay as-yemlan abrid : « ha-tt-an deg wemkan n lmuḍeɛ flan ». Ileḥḥu sebɛ yyam u sebɛ llyali. Tamurt i wumi ifel ɣas ta, tamurt i wumi ifel ɣas ta, tamurt i wumi ifel ɣas ta … Armi yewweḍ ɣer Nuja. Twala-t-id tenna-as : -A nnger-ik ! a nnger-ik ! yemma d Teryel ad k-tecc ! Yenna-as : -ḍebbeṛ aqerru-im ! nekk usiɣ-d armi d deg-a, ɣef wudem-im i yebɣun yeḍru ! Teddem Nuja terr-it ddaw tesraft. Armi d tameddit, mi d-tekcem Teryel, tesraḥ, tenna-as : -Mmh ! a Nuja yelli ! ifuḥ waḍu awerdali, leɛqel-iw iga abali : anwa ay d-ikecmen ? Terra-as-d Nuja : -A yemma d aɛeṭṭar kan ay d-yusan, uɣeɣ fell-as timceḍt. Tenna-as Teryel : -i teṭṭfeḍ-iyi-t-id ad t-cceɣ ! Tenna-as Nuja : -Aha tura, ula d aɛeṭṭar amcum ad am-t-id-ṭṭfeɣ ad tecceḍ ? Nekk ur ẓriɣ ara tebɣiḍ-t. Yuɣal yenṭeq-d uyaziḍ : -Ququɛu ! yemma jida tunguft ! ma d Yusef s ddaw teṛbut ! Tenna-as Teryel : -D acu d-yeqqar uyaziḍ-nni ? Terra-as-d Nuja : -La am-yeqqar : Nuja ad iyi-tezlu, ma d tinecwatin-iw ed tẓermucin-iw ad tent-tecc Yemma Jida ma d taksumt-iw ad tt-tecc Nuja. Tenna-as Teryel : -Ddem-it-id a Nuja a yelli ! Tekker Nuja tezla ayaziḍ, tefka-as i yemma-s tinecwatin, tiẓermucin ed yidammen-is. Ma d taksumt teffer-itt ar azekka-nni ad tt-id-tesseww i Yusef. Azekka-nni tameddit, daɣen kifkif, akken kan d-tekcem teryel, tenṭeq ɣer Nuja tenna-as : -Mmh ! ifuḥ waḍu awerdali, leɛqel-iw iga abali, a Nuja yelli ! anwa akka ay d-ikecmen axxam-iw ? ? ? Tenna-as Nuja : -D aɛeṭṭar kan ay d-yusan, uɣeɣ fell-as lemri, simi d-d liɣ ad am-t-id-ṭṭfeɣ yerwel-iyi. Tenna-as teryel : -a Nuja yelli, amek ay am-yennser ? Yuɣal yenṭeq-d yikerri : -Baɛɛɛ ! yemma jida tunguft ! ma d Yusef seddaw teṛbut ! Tenṭeq Teryel : -Nuja ! d acu d-yeqqar yikerri-nni ? Terra-as-d Nuja : -La am-yeqqar, zlu-iyi ! taḥedduft-iw, idammen-iw, iẓerman-iw ed uqerru-iw ad ten-tecc Yemma Jida ma d taksumt-iw ad tt-tecc nanna Nuja. Tenna-as Teryel : -Ddem-it-id ihi, a Nuja a yelli ! Tekker nuja s ikerri, tezla-t, tuza-t. Teddem taḥedduft, s yidammen, iẓerman ed uqerru-nni, tḍegger-as-ten i yemma Jida ad ten-tecc. Ma d taksumt teffer-itt daɣen ar azekka-nni ad tt-yecc Yusef. Armi d wis telteyyam, tekcem-d tameddit Teryel, tesraḥ daɣen abeṛṛani, tenṭeq ɣer Nuja tenna-as : -Ah ! a Nuja a yelli s acu tɛewwleḍ ad t-txedmeḍ ? Tenna-as Nuja : -A yemma, ur ttagad, d rriḥa-nni kan n yiḍelli ! Ur yelli win d-yusan ass-a ! Yenṭeq-d weɣyul, yesreɣruɣ deg udaynin, yeqqar-as : -Yemma Jida tunguft ! ma d Yusef s ddaw teṛbut ! Tenna-as Teryel : -D acu d-yeqqar weɣyul-nni ? Terra-as-d Nuja : -La am-yeqqar, ini-as i Yemma Jida ad iyi-tezlu ! ad iyi-tecc ! nekk ɛyiɣ deg ddunnit ! Tenna-as Teryel : -Awi-t-id akka a Nuja yelli ! Tezzuɣer-as-t-id Nuja i Yemma-s, tbezzer-it, tecca-t. Tejja-tt armi tekfa, tekker ad tṛuḥ ad tgen, tini-as : -Ihi a Yemma teṛwiḍ ? Tenna-as Yemma Jida : -Ahbuh ! a Nuja a yelli, macci d ayen tettfukuḍ : nṭel qejjiṛ yali-d qejjiṛ ! nṭel meẓẓuɣ yali-d meẓẓuɣ ! nṭel fettus yali-d fettus ! ur t-fukeɣ ara. Armi d ass wis ṛebɛa, tenna-as Nuja i yemma-s : -Nnaɣ a yemma, aqlaɣ nɛac deg teẓgi n lewḥuc, kemm d Teryel, albaɛḍ ad am-d-iqasem … ur iyi-tenniḍ amek tegganeḍ, ad ɛasseɣ fell-am ! Tenna-as Teryel : -iiih ! a Nuja a yelli, mel-iyi qbel kemmini, iḍes-im, amek iga ? Tenna-as Nuja : -Nekk yeshel, ad am-t-mleɣ : mi d-yemɣi mejjir deg yinyen ɣef yiri n lkanun, nekk imiren ay ṭṭseɣ ! Tekker Teryel tɛawez, tɛuss Nuja ar teṭṭes : tequreɛ ar d-yemɣi mejjir deg yinyen ɣef yiri n lkanun… tɛuss, tɛuss, tɛuss… armi teɛya, teṭṭes. Tuɣal azekka-nni, tenna-as Nuja : -I kemm a yemma, amek ay iga yiḍes-im. Temla-as teryel iḍes-is, tenna-as : -Mi tesliḍ i yimeqreqyar la sawalen, i yeɣyal la sreɣruɣen, i tzermemmac la sfiricent deg uɛebbuḍ-iw, imiren ay ṭṭseɣ. Ma ulac mazal ṭṭiseɣ.

Teddem Nuja tɛuss armi tesla i yimeqreqyar la sawalen, i yeɣyal la sreɣruɣen, i tzermemmac la sfiricent deg uɛebbuḍ n yemma-as, tefhem teṭṭes. Tekker tsers-d lḥenni, tsawel-asen i yijeqduṛen meṛṛa

Rsem-d a yijeqduṛen d tirni ! ad awen-tewwet Nuja lḥenni ! azekka ad tebdu tikli !

Tsers-d ijeqduṛen d tirni. Ala asduz ed uceqlal ay tettu. Tewwet-asen akk lḥenni. Tuɣal tsers tineqqiḍt n lḥenni ɣef yiri n lkanun, tayeḍ deg tlemmast n tqaɛet, tayeḍ ɣef teɛzalt, tayeḍ ɣef wemnaṛ n tewwurt u taneggarut deg tlemmast n wefrag. Mi tekfa, terfed iman-is ed Yusef, kkan tawwurt : jjan-as-d i Teryel ala aḍu. Mi d-teɛɛenjaj (1) seg yiḍes deg tlemmast n yiḍ, ad tsawal : -Nuja ! … Nuja !… dɣa ad d-yenṭeq yiwen seg yijeqduṛen-nni ad as-d-yerr awal : « anɛam a yemma ! ». Dɣa ad tuɣal s iḍes. Kan akken armi d-rran akk awal yijeqduṛen. Tuɣal teɛɛenjjaj-d Teryel, tsawel, yerr-as-d awal yiri lkanun : « anɛam a yemma ! ». Tuɣal tsawel, terr-as-d awal tlemmast n tqaɛet s tneqqiḍt n lḥenni. Akken, akken, akken… armi ay as-d-yerra awal wefrag. Armi d asiwel aneggaru, d asduz ed uceqlal ay as-d-yerran awal

" Qerbeb ! qerbeb ! qerbeb ! Yemma Jida tunguft ! Nanna Nuja tejja-kem ! "

Tsawel, tsawel, tsawel… ulac. Tewwet agejdur, tsuɣ : -Ah ! a Nuja a yelli txedɛeḍ-iyi ad kem-yexdeɛ Ṛebbi.

Tnuda, tnuda, tnuda… : ulac. Tekker tetbeɛ-iten. Yuɣ lḥal, Nuja ed Yusef zeggnen abrid s tikli1. Mi wwḍen ɣer yiwet teẓgi2, afen ulansi ɛeddin. Tenṭeq Nuja ɣer teẓgi, tenna-as : -A tiẓgi n wudi ed tament, eg-iyi abrid ad ɛeddiɣ ! yemma Jida deffir-i, ma teṭṭef-iyi ad iyi-tneɣ ! Dɣa, tiẓgi, tserreḥ, tuɣal-d d tamazirt. Ɛeddan-d ur ten-yuɣ wara. Uɣalen wwḍen s asif, afen-t-in la yeskefkuf, ur yettunezgar. Tenṭeq Nuja, tenna-as : -A asif n wudi ed tament eg-iyi abrid ad ɛeddiɣ ! yemma Jida deffir-i, ma teqḍeɛ-i-d ad iyi-tneɣ !

dɣa asif yuɣal-d d iɣzer, zegren-t-d ur ten-yuɣ wara. Ma d Teryel, mi d-tewweḍ ɣer teẓgi, taf-itt akken, tenṭeq, ḥaca udmawen-nwen, tenna-as : -A tiẓgi n yiẓẓan ed yibeccan eg-iyi abrid ad ɛeddiɣ, Nuja yelli tejja-iyi ! eg-iyi abrid ad ɛeddiɣ !

Tiẓgi, imiren ay temḍulles (2). Meṛṛa txezzeq-itt, terra-tt akk tettiẓrir d idammen. Tuɣal tewweḍ s asif taf-it-in icewwel ur yettunezgar. Ḥaca udmawen-nwen, tenna-as : -A asif n yiẓẓan ed yibeccan ! eg-iyi abrid ad ḍeddiɣ ! Asif, imir-n ay la yesṛebṛub, la yeskefkuf, yeggar gemmaḍ-in, gemmaḍ-a ! Teɛreḍ, teɛreḍ, teɛreḍ… ulamek ! macci d ayen ay wumi tezmer ad t-tezger. Tuyes. Tsawel-as i Nuja s lqedd n taɣect-is, tenna-as : -A Nuja ! a Nuja ! a Nuja ! ad am-n-jjeɣ leḥṛam d aseṭṭaf deg uqerru-im, ad n-yaf wergaz-im iṣeṭṭalen, ɣur-m anda yettseḍḍil ! ad n-yaf iqebqaben n wureɣ, ɣur-m anda ay ten-yettlusu ! ad n-yaf sin yigudar la ttnaɣen, ɣur-m anda ay ten-iferru !

Nuja ed Yusef slan-as-d . Kemmlen ihi abrid-nsen armi d-mlalen iseḍḍalen, yekker ad iseḍḍel, tenna-as Nuja : -Ur tettseḍḍileḍ ara ! i wawal-nni ay d-tenna yemma ? Yuɣal ur iseḍḍel ara. Rnan, ddan armi ufan iqebqaben n wureɣ. Yekker Yusef ad ten-yels, tugi-as Nuja : -Ala, ur ten-tettlusuḍ ara, ɛni tettuḍ awal-nni ay d-tenna yemma ?

Yuɣ-as daɣen awal, ur ten-yelsi ara. Rnan lḥan, lḥan, lḥan… armi d-mlalen sin yigudar la ttnaɣen, la ttemxezzaqen, ttiẓriren d idammen. Iga akka, yemmeɣ ad ten-yefru. Tugi Nuja, tenna-as : -Ur ten-tferruḍ ara, i wawal-nni ay d-tenna yemma ? Yenna-as : -Anef-aɣ seg wawal ay d-tenna yemma-m, ɛni tuɣal-aɣ d Ṛebbi ! ad ten-fruɣ ammar ad msekfun.

Iṛuḥ ad ten-yefru s uɣanim. Iga akka, iger-it ddaw yifer-is yiwen seg yigudar-nni, yewwi-t. Tenna-as : -Nnaɣ a Yusef ! txedɛeḍ-iyi ! Yenna-as : -Ṛuḥ, ḍḍef deg tseḍḍa n uɛawdiw tedduḍ yid-s. Axxam ay ɣer yerra d win ay d axxam-nneɣ ! Ad tawḍeḍ ɣer ddaw tala, ad n-tafeḍ lɛinṣer, ad n-tafeḍ tibḥirt, ad n-tafeḍ taklit-nneɣ. Ddem ijekḍan-nni, ɛenni ɣer Ṛebbi, ad tekkes taklit taglimt-is, els-itt kemmini. Ddu ed tqeḍqiɛt s axxam-nneɣ.

Texdem akken ay as-d-yenna. Taklit tekkes taglimt-is, nettat telsa-tt. Tedda-d ed lmal. Tuɣal d nettat ay d taklit. Mi d-yeḥdeṛ ad teqqen lmal, tini-as i lall n wexxam : -Sani ara ɛellqeɣ ayeddid a Lalla ? Lall n wexxam, tewhem d acu-t westeqsi am wa, terr-as-d : -Ad tecceḍ aqerru-im ed tezmert-im a taklit mm yiselfan ed yiḥelfan, d acu kem-yuɣen akk-a akk ass-a ? Ah ? Ur teẓriḍ ara sani ara terreḍ ayeddid ? Tṛuḥ Nuja yuɣalen d taklit, ɣer lmal ad teqqen, ur as-tessin ara. Wa teqqen-it seg yicekkaben, wa teqqen-it seg uqerru, wa teqqen-it seg wacciwen. Lall n wexxam-nni, teɣli fell-as s isuɣan ed wexmimeṛ : -Ah ! a taklit n wass-a ! wekkleɣ-am Ṛebbi.

Tuɣal Nuja, cwiṭ cwiṭ, armi tuɣ tanumi. Mi tekfa ass-is, ad teɛnu tameccuct-is ad tgen. Ma d Yusef, mi d-yeɣli yiḍ, ad t-id-yawi yigider nnig wexxam-nsen. Deg-in ay yettnusu. Dɣa ad yekker ad as-icennu i Nuja :

" D acu ay d usu-im a Nuja ! A Nuja ! D acu ay d taduli-im a Nuja ! A Nuja !

Sakin nettat ad as-d-terr daɣen s ccnawi :

Asummet-inu d iniy ! D iniy ! Taduli-inu d igenni ! D igenni ! A Yusef, txedɛeḍ-iyi !

Kan akken kul ass armi qrib aseggas. Asmi yessaweḍ Ṛebbi lweqt, ass-n, tizi n lefjer, yekker-d Ccix n Ljameɛ ad d-yedden i tẓallit, yesla-asen. Yuɣal iṛuḥ s agellid-nni yenna-as : -A flan, axxam-ik yetteɛmeṛ ! Winna yenna-as : -Amek ? Yenna-as Ccix : ay yellan, ay yellan, ay yellan (3) … taklit-nni-inek macci d taklit ! Azekka-nni, yeddem sselṭan iɛawez, dɣa yesla-asen. Sakin yenṭeq ɣer Nuja, yenna-as : -Ṛuḥ ini-as « a aqerru n wemcum ! d acu ara k-id-yessuksen ? » Tenna-as akk-n Nuja. Yuɣal yerra-as-d : -Ini-as i baba, ma yebɣa ad iyi-n-yeg iberdan ad iyi-n-yessukes, ad yezlu tafunast-nni tamezgult (4) deg wexxam, yiwen ur tt-iɛerreḍ ɣef lemleḥ, ad gen sebɛa teṛbutin n seksu u ad tent-id-isers da. Ad d-rsen yigudar meṛṛa ad ccen. Ad yecc winna akken ay iyi-d-yewwin alamma yeṛwa, ur yezmir ara ad yelḥu. Mi yekker ad yafeg, ad tewtem kan akk-a s afriawen-is s uɣanim, netta ad yesrifeg, nekk ad n-ɣliɣ s axxam.

Yeddem ugellid yexdem akkenni. Tedda Nuja, wwin sebɛa teṛbutin n seksu. Rsen-d sakin yigudar meṛṛa ɣer tiɣilt-nni ad ccen. Win yeccan deg-sen, ad yesrifeg ad iṛuḥ… armi d-yeqqim uwessur-nni ay t-yewwin. Yecca armi yeqbeṛ, yeddem la iferres iman-is. Ur yezmir ara ad yekker seg taẓayt. Gan-as kan akk-a s uɣanim sin yiberdan (5), iserreḥ-d i Yusef, yeɣli-d . Rran-t-id s axxam. Kettṛen-as deg lerbaḥ armi yeḥla seg weḍɛaf-nni. Ula anida ad k-gen a lfeṛḥ ! Yeqqim armi d-yuɣal ɣer tezmert-is, yehdeṛ ed Nuja ad tt-yaɣ. Yenna-as sakin i baba-s :

-Ihi, a baba, ad nefk iẓid i tesyar, aql-iyi ad aɣeɣ taklit. Baba-s yesteɛbeṛ imi ay as-d-tettban d taklit, yenna-as : -A mmi xzu cciṭan, d acu ara hedṛen medden fell-aɣ, ad as-inin « mmi-is n Sselṭan yuɣ taklit » ? Winna yeḍḍef kan deg wawal-nni, yenna-as : -Hdeṛ neɣ qim, nekk d taklit kan ara yaɣeɣ. Mi iwala baba-s iman-is yettwarna, yefka lemqud (6) ad tt-aɣen. Kkren gan tameɣra, yawi-d sakin Yusef taklit d tislit. Armi d-yeɣli yiḍ, iṛuḥ s ijekḍan-nni n tala yawi-ten-id. Yebda la tt-yekkat yes-sen, yeqqar-as :

Kkes lḥellasa, a weltennas, a taceɛlalt n yemma-s ! kkes lḥellasa, a weltennas, a taceɛlalt n yemma-s ! kkes lḥellasa, a weltennas, a taceɛlalt n yemma-s !

Armi tlata yiberdan. Dɣa tuɣal-d Nuja am wakken tella : am wayyur n yigenni ! Yella deg wawal : Nuja u Teryel. Azekka-nni, at wexxam, ay iwalan, wehmen. Ma d medden, ur tt-nwala ara, ugin ad amnen : nnan-as kan d taklit kan i yuɣ. Uɣalen kkren-d watmaten-is, s tismin, mkul wa anta ay yebɣa ad tt-yaɣ. Yiwen yenna-as i baba-s : « Ula d nekk ad aɣeɣ taklit ». Wis sin : « ihi nekk, a baba, ad aɣeɣ taqjunt ! ». Wayeḍ yini-as : « nekk ad aɣeɣ tamqerqurt »... Yenna-asen baba-tsen : -A tarwa xzut cciṭan ! gma-twen d Nuja n Teryel ay yuɣ macci d taklit. Iɛetteb fell-as, yelḥa deg yidurar ed tẓegwa armi qrib t-tecci Teryel. Ula ay ken-yawin !

Ugin ad aɣen awal i baba-tsen. Yekker umezwaru, yuɣ taklit. Armi d iḍ, yeddem ijekḍan, la tt-yekkat yis-sen, yeqqar-as : « kkes lḥellasa, a weltennas, a taceɛlalt n yemma-s ! ». Taklit meskint tettnezluluf, tettru, teqqar-as : -Yeqqur, a sidi, yeqqur am uɛeqqa n zzemmur ! Yekkat-itt armi teqqur am tqejmuṛt, temmut meskint. Yuɣal winna yebɣan ad yaɣ tamqerqurt, iga tameɣra, yawi-tt-id d tislit. Mi d-yeɣli yiḍ, yekkat-itt s yijekḍan, yeqqar-as : -Kkes lḥellasa, a weltennas a taceɛlalt n yemma-s. Tamqerqurt meskint tettru, tesmintiw (8), teqqar-as : -Yeqqur ! a sidi yeqqur ! am weglim n wemqerqur !

Daɣen ula d winna yekkat-itt armi temmut. Yekker winna yebɣan ad yaɣ taqjunt, iga tameɣra, yawi-tt-id. Yekker ula d netta yekkat-itt s yijekḍan, yeqqar-as daɣen : « kkes lḥellasa a weltennas a taceɛlalt n yemma-s ! ». Taqjunt tamcumt teskeɛwiw, teskeɛwiw, teskeɛwiw… armi d yiwen webrid, yerwi-d ujenniw-is, tedda fell-as, tecca-d affad-is (9). Txezzeq-it, tecca-d seg-s armi tellexlex, sakkin tɛejjeṛ fell-as. Armi yuli wass, tenna-as yemma-s n yesli i taklit : -Ṛuḥ rzu ziɣ ɣef wemcum-nni, tawiḍ-asen leftuṛ.

Tuli taklit. Mazal tekka deg yimi n tewwurt, taf-it-in akk-n, tsuɣ-d seg-in : -Aaaa ! Lalla ! Sidi d aɣras... ! Lalla teskendeṛ fell-as !!!

Uɣalen deg yimeṭṭawen, ḥeznen fell-as. Ma d Yusef yejja akk medden hedṛen armi ɛyan… Assen, yenna-as i Nuja : -A Nuja, ass-a ad asen-kkseɣ akk asirem deg tejmaɛt. Tenna-as : -Amek ? Yenna-as : -Nekk ad zwireɣ ɣer tejmaɛt, kemm bru-n i uɛejmi, amzun yerwel, ttebɛeḍ-t-in. Tebra-d Nuja i uɛejmi. Mazal yewwiḍ Yusef ɣer tejmaɛt, telḥeq iɛejmi, terr-it-id s axxam. Tamurt meṛṛa sakkin yeffeɣ-itt leɛqel : anejjaṛ yenjeṛ afus-is ! agezzar yegzer afus ! aḥeddad yesserɣ afus-is ! Aɛdawen n Yusef caḍen akk seg tismin… Netta ed Nuja yegra-asen-d liser, ddren deg lehna am temẓi am tewser. Ha-tt-an tmacahut n Nuja ed Teryel.

Tamacahut-iw lwad lwad !

sawleɣ-tt-id i warraw n lejwad !

Uccanen ad ten-yeqdu Ṛebbi !

ma d nekni ad aɣ-yeɛfu Ṛebbi !

ad necc irden n ukufi !

ma d wid n teylewt ur ten-nufi !

Hamid OUBAGHA

Seg " Tacemlit " sb 100/112.

Tiẓrigin Baghdadi. 2008


Tamawin ed usegzi n kra n wawalen ed tenfaliyin : ===================================
- 1. Teɛɛenjaj-d : tekker-d s wefriwes. Ad t-id-nɣer : [ teɛɛenǧaǧed ]
- 2. Temḍulles : myecbaken deg-s yisekla armi d-sebrebren i
- tegnawt amzun yeɣli-d ṭṭlam.
- 3. " ay yellan ... ay yellan ... ay yellan " : netta yules-as-d i wayen ay yeẓra yeḍra wanag ur d awalen-a swaswa !
- 4. Tamezgult : d tin wer nuriw ara.
- 5. Deg tmacahut, mi ara tt-id-nessiwel, ad nessɣel s ufus s amek ara neddem aɣanim ed wamek ara newwet yis-s igider.
- 6. Ad nefk iẓid i tesyar : ad nefk irden i win yeẓẓaden i wakken ad aɣ-t-id-yerr d awren ara d-neg d seksu i usecci n tmeɣra. Ihi ladɣa deg tmucuha, ad d-tiniḍ kan tafyirt-a ad nefhem d aheyyi i tmeɣra.
- 7. Yefka lemqud : Yeqbel. Yefka-d awafeq-ines i wannect-n.
- 8. Tesmintiw : tettru s wesmuɣben ed uḥellel.
- 9. Affad > [ aff°ad]

_____________________________ © Hamid Oubagha - 2008 ISBN : 978-9961-2-0268-5 Dépôt Légal : 31593-2008

 1Message

  • Nuja n Teryel 4 mars 2014 19:35, par paul.carter

    dès lors que rachat credit immobilier une vous souscrivez rachat de credits sans oublier simulation rachat de credit immobilier au contraire rachat credit immobilier simulation cette ceci est évident de reconnaitre simulation rachat de credit immobilier en ligne

D adeg yesuli apulee.com © | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0

Tiddukla Tadelsant Imedyazen
Association culturelle Imedyazen
BP 129 Poste Didouche Mourad
16006- Alger – Algérie
E-mail : imedyazen89@yahoo.fr
Tel. (+213) (0) 64 77 07 37